Dom zdravlja Medveđa
Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju
Copyright © 2009 by "M" k.d. Medvedja ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: nenadmihajlovic@ymail.com
[Nazad] [Dalje]
Struktura stanovništva po dobnim godinama je:
   Od 0 do 18 godina    1.541
   Od 19 do 34 godina    1.380
   Od 35 do 64 godine    4.757
   Preko 65 godina    1.922
Biološka struktura stanovništva u 2014 izgleda ovako
Broj stanovnika 0-14 godina 15-49 godina 50 i više godina  
m ž m ž m ž m ž % fertaliteta
3.821 3.867 586 585 1.640 1.503 1.659 1.835 5,7
7.688 1.161   3.143   3.494  
Parametri za ocenu zdravstvenog stanja osiguranika za 2014. godinu su sledeći:
   Živo rođenih 66
   Umrlih 111
Socijalno ekonomske i higijensko epidemiološke karakteristike
     Nerazvijenost opštine Medveđa, sa malo privrednih kapaciteta, sa nerazvijenim društvenim delatnostima ,nedostatkom kadrova, sa nacionalnim dohodkom po glavi stanovnika koji iznosi 1/3 proseka Republike Srbije pokazuje da je ekonomska snaga ove opštine veoma nezadovoljavajuća.
     Na teritoriji opštine Medveđa živi u visokom procentu poljoprivredno stanovništvo u odnosu na Republiku Srbiju što objektivno smanjuje ekonomske mogućnosti, zbog niskog dohodka koji ostvaruje, pa su sledstveno tome, i manje mogućnosti za izdvajanje sredstava za zdravstvenu zaštitu, Procenat poljoprivrednog stanovništva je najveći u Medveđi u odnosu na ostale opštine u Jablaničkom okrugu.
Dom Zdravlja Medveđa ul. Šetalište br.5 16240 Medveđa, Tel / Fax: ( direktor )  016 891-236, Tel: ( Računovodstvo ) 016 891-605, Tel: ( Opšta medicina-šalter ) 016 891-237. Mb: 17682547, PIB: 104969497, Šifra delatnosti: 85120, Tekući računi ( samostalni ): 840-758668-38, ( donatorski ): 840-856461-54
     Opština Medveđa se nalazi na jugu Srbije i spada u grupu ekstremno nerazvijenih opština u Republici Srbiji. Zahvata površinu od 524 km2 i graniči se sa šest opština: Kosovska Kamenica, Priština, Podujevo, Kuršumlija, Bojnik i Lebane. Opštinu čine 44 sela i naselja. Na njenoj teritoriji se nalazi 36 mesnih zajednica. Gustina naseljenosti na ovoj teritoriji je 29,9 stanovnika na jedan km2.
Osnovni podaci o području
     Kroz Medveđu prolazi magistralni put M9 Leskovac-Priština, tako da su četiri naselja ovom komunikacijom povezana sa sedištem opštine. Asfaltnim putem sa opštinskim mestom su povezana naselja: Sijarinska Banja, Gazdare, Lece, Gajtan, Tulare, Retkocer, Sponce, Tupale, Borovac, Bučumet i Stubla.
     Lokalni putevi su u veoma lošem stanju, tako da se u zimskom periodu ne mogu koristiti, što u mnogome otežava pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu.
     Broj osiguranika iz 2014 godine na prostoru opštine Medvedja  /524km2/ je 7.688  ili 14,67osiguranik na km2, što opštinu Medvedja svrstava medju 10 najredje naseljenih područja u Republici /manje od 14,67 osiguranik na km2/. U periodu 1948-2002. godine smanjen je broj osiguranika za 47,9%. Kretanje stanovništva na području opštine Medvedja, pored apsolutnog smanjenja stanivništva, karakterišu dve osnovne determinante: /a/ migracioni procesi i /b/ negativni prirodni priraštaj.
Populacione karakteristike
Stanovanje
     Zadnjih godina došlo je do porasta stambenog fonda, kako u brdovitim tako i u ravničarskim delovima opštine. Međutim, gradnja se uglavnom odvija stihijski, tako da većina ne ispunjava propisane zdravstveno-tehničke norme.
     Na osnovu ovog podatka može se zaključiti da manji deo stanovništva živi u stanovima koji ispunjavaju propisanu higijensko-sanitarne uslove, dok ostali veći deo stanuje u nehigijenskim uslovima.
Škole, ustanove za boravak dece predškolskog uzrasta
     Postojeće stanje školskog prostora na teritoriji opštine Medveđa ne zadovoljava, kako u poglrdu dvorišnog, tako i u pogledu korisnog školskog prostora u objektima. Veći deo dece do škole dolazi pešice, zbog nepostojanja organizovanog prevoza, i na taj način se otežava školovanje dece na teritoriji naše opštine.
     Kolektivi za boravak dece predškolskog uzrasta su locirani u Medveđi, Sijarinskoj Banji, Tupalu, Lecu, Gazdaru, Retkoceru i Negosavlju. Za razliku od škola uslovi za boravak dece u ovim kolektivima su zadovoljavajići. Za decu u ovim ustanovama je obezbeđen smeštaj, ishrana, nega i vaspitanje.
Pitajte lekara
Anketa
Pitanje
Vaše ime i prezime
E-mail adresa
Adresa
Pitanje je za lekara:
( Ime lekara ili specijalnost )
Veoma zadovoljan
Zadovoljan
Delimično zadovoljan
Uglavnom nezadovoljan
Nezadovoljan
Dali ste zadovoljni uslugama u Domu zdravlja Medveđa ?
Anketa
Pitajte lekara

 

Proverite dali ste izabrali svog lekara u Domu zdravlja Medveđa. U polje ispod unesite Vaš JMBG.